Kviečiame studijuoti Socialinės antropologijos magistrantūros programoje!

 

Studijas itin puikiai įvertino tarptautiniai ekspertai, tad drąsiai galime pažadėti aktualias vietos ir užsienio dėstytojų paskaitas, patogų jų tvarkaraštį, įvairių galimybių įgyvendinti mokslinius ir kitus sumanymus, bendruomeniškumą bei paramą.

Prašymai priimami nuo birželio 1 d. iki birželio 28 d. 24 val. 

Prašymų priėmimas į magistrantūros studijas yra vykdomas internetu epasirasymas.vdu.lt.

Daugiau informacijos galima rasti čia: https://www.vdu.lt/lt/studijos/magistranturos-studijos/

Sociokultūrinė antropologija – mokslas, lauko tyrimų pagrindu tiriantis žmonių prigimties, gyvensenos, elgsenos ir mąstysenos skirtumus bei panašumus visuminiu (holistiniu) aspektu istorinėje ir globalioje palyginamojoje perspektyvoje.

Būsimieji antropologai studijuoja, kaip identifikuoti, tyrinėti ir spręsti visuomenės problemas, kylančias iš šiuolaikinių globalinių sociokultūrinių procesų pasaulyje ir Lietuvoje, taikant socialinės antropologijos požiūrius ir perspektyvas.

Apie studijų programą

Socialinės antropologijos programos studentai studijuoja šiuolaikines antropologijos teorijas bei tyrimo metodus, moderniosios visuomenės politinę antropologiją, taikomąją antropologiją, postsocializmo antropologiją, religijos ir medicinos antropologiją, etninius santykius, migraciją, Azijos, Amerikos, Afrikos ir kitų regionų sociokultūrinę antropologiją  ir kitus dalykus, ugdančius reikiamas kompetencijas. Iš viso studijuojami 6 privalomieji dalykai ir 6 iš 13 pasirenkamųjų. Studentai turi galimybes dalyvauti įvairiuose moksliniuose projektuose. Vyksta praktinės studijos, kurių metu studentai praktiškai supažindinami su socialinės antropologijos tyrimo metodais (atlieka lauko tyrimą).

Magistro programa „Socialinė antropologija“ yra skirta rengti socialinės ir kultūrinės antropologijos profesionalus puikiai įvaldžiusius tarpkultūrinį supratimą ir galinčius save efektyviai realizuoti globalioje transnacionalioje ir daugiakultūrinėje visuomenėje per gebėjimą paaiškinti dabartinę žmonijos situaciją ir jos procesus iš holistinės ir lyginamosios perspektyvų, o taip pat pasitelkus etnografinę metodologiją bei antropologijos teorijas tyrinėti socialines praktikas, politines strategijas ir kultūrines prasmes. Socialinės antropologijos programos studentai turi galimybę įgyti Pietų Ilinojaus universiteto (JAV) magistrinių antropologijos studijų sertifikatą „Tarpkultūrinis supratimas“ (Intercultural Understanding) kaip papildomą kvalifikaciją. Sertifikatas suteikiamas įvykdžius šio universiteto vizituojančių profesorių dėstomą 3 kursų (18 kreditų) antropologijos studijų modulį „Tarpkultūrinis supratimas“ ir įteikiamas šalia VDU diplomo.

Studijų rezultatai:

Baigę Socialinės antropologijos magistrantūros programą absolventai gebės (žinos ir mokės):

  • taikyti antropologijos koncepcijas, teorinius požiūrius bei analitines perspektyvas tyrinėjant žmonijos socio-kultūrinę įvairovę, jos skirtumus ir panašumus;
  • taikyti nusistovėjusią antropologinių tyrimų metodologiją ir metodus (dalyvaujantį stebėjimą, kritinę teksto analizę, vizualinę dokumentaciją, kt.);
  • kritiškai taikyti antropologines žinias tyrinėjant konkrečius socialinės sąveikos atvejus, ypač valstybės ir transnacionalizmo kontekste, o taip pat tarpkultūrinio supratimo problemas;
  • demonstruoti etnografiniais lauko tyrimais įgytą supratimą apie kultūrines ir socialines grupes bei išsakyti jų interesus ir požiūrius vietinėse, nacionalinėse bei tarptautinėse organizacijose ar institucijose;
  • identifikuoti problemines situacijas kylančias dėl įvairių globalių, transnacionalinių ir lokalių procesų susidūrimo su etninių, rasinių ar religinių tapatybių raiška ir politika;
  • įvaldyti tarpkultūrinį supratimą ir sugebėjimą stebėti, analizuoti ir viešai siūlyti sprendimus švelninančius socialinius ir kultūrinius susidūrimus bei konfliktus;
  • sukurti tyrimo projektą, parašyti pasiūlymą tyrimui finansuoti, atlikti savarankišką lauko tyrimą, analizuoti ir interpretuoti lauko tyrimo duomenis;
  • kritiškai įvertinti ir palyginti koncepcijas, idėjas bei tyrimų duomenis iš atskirų disciplinų bei tarpdisciplininių kontekstų, o taip pat analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti tyrimų duomenis bei suformuluoti kritiškai įvertintais tyrimų duomenimis grįstus argumentus;
  • atlikti studijų dalykų užduotis kūrybiškai, pademonstruojant savarankiškumą, racionaliai pasvertą iniciatyvą bei nepriklausomą požiūrį į tyrimų duomenis;
  • taikyti viešo kalbėjimo įgūdžius: gebės pristatyti koncepcijas, idėjas ir duomenis bei (kur įmanoma) panaudoti audiovizualinę medžiagą, o taip pat kreiptis į skirtingas auditorijas suprantamai ir argumentuotai.